Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
ÁLTALÁNOS KERESKEDELMI ÉS VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEINK

Cégünk nagykereskedés, egyéni Vásárlókat nem, csak gazdálkodó szervezeteket, jog és cselekvőképes személyeket, szolgál ki!

(közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság, mely lehet zártkörűen működő részvénytársaság vagy nyilvánosan működő részvénytársaság, egyéni vállalkozó)

ÁLTALÁNOS KERESKEDELMI ÉS VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEINK

A Like Mobile Kft., mint nagykereskedő, telekommunikációs, számítástechnikai és elektrotechnikai termékeket, azok tartozékait, kiegészítőit és alkatrészeket értékesít.

Jelen kereskedelmi feltételek mindazon ajánlatokra, megrendelésekre, illetve ügyletekre vonatkoznak, melyek során a Like Mobile Kft.(továbbiakban Nagykereskedő)  a vevő (továbbiakban: Vevő) részére áru vagy eszközértékesítést végez, szolgáltatást nyújt és a felek között létrejött egyéb szerződésben ettől eltérő feltételekben nem állapodtak meg.

 

  1. A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai

Nagykereskedő a www.likemobile.hu webcímen webáruházat (továbbiakban: Webáruház) üzemeltet, amelynek szolgáltatásai és termékei elérhetőek mind azok számára, akik jog- és cselekvőképes személyek, illetve gazdálkodó szervezetek (továbbiakban: Vevő). Jelen Általános Kereskedelmi és Vásárlási Feltételek (a továbbiakban: ÁKVF) a Webáruház működésére és használatára vonatkoznak.

A Webáruház működésére a magyar jog az irányadó, a Vevővel történő kommunikáció során használt nyelv a magyar. A Webáruházban rendelés leadása kizárólag regisztrációt követően lehetséges. A regisztrációval a Vevő kijelenti, hogy betöltötte a 18. életévét és cselekvőképes személy, valamint vagy a saját, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós adatokkal regisztrál. A nem valós adatokkal történő regisztrációt a Nagykereskedő előzetes értesítés nélkül törli, az ilyen megrendeléseket nem köteles teljesíteni.

A Webáruház használatával a Vevő és a Nagykereskedő között az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. § (4) bekezdése alapján online szerződés jön létre. A szerződés keretében a Nagykereskedő és a Vevő közötti kapcsolattartás és a tájékoztatás elsődleges módja az elektronikus levelezés, az ezen a módon kapott értesítéseket a Vevő saját tartós adathordozóján, visszakereshető módon tárolja.

Vevő lehet közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság, mely lehet zártkörűen működő részvénytársaság vagy nyilvánosan működő részvénytársaság, egyéni vállalkozó, akinek tevékenységi körei között szerepel a  telekommunikációs, számítástechnikai vagy egyéb szakirányú műszaki kereskedelem,tevékenység illetve a web oldalon található termékek értékesítése,szervizelése szerepel a Vevő tevékenységi körében. Vevő ellen nem kezdődött bíróság vagy más hatóság előtt olyan eljárás, mely korlátozná gazdasági tevékenységét. Vevő a Nagykereskedőtől megvásárolt termékeket tovább értékesítési céllal szerzi be. 

A megrendelhető termékek mennyiségét a Nagykereskedő nem korlátozza, a rendelkezésre álló szabad készlet erejéig fogadja. A Vevő nem minősül Fogyasztónak.

A Webáruházban megjelenített termékek leírásában és tulajdonságaiban, a fotóival és az elérhetőségével kapcsolatosan a téves adatközlésből eredő esetleges hibákért vagy ebből eredő kárért nem vállalunk felelősséget. A termékről közzétett leírások csak tájékoztató jellegűek, nem minden esetben tartalmazzák az adott termék valamennyi tulajdonságát. A feltüntetett képek helyenként csak illusztrációk. A hivatalos termékleírásért kérjük látogasson el a termék gyártójának weboldalára.

A Nagykereskedő nem felelős a Webáruház szolgáltatásainak megváltoztatásából, megszűntetéséből vagy elérhetetlenségéből eredő közvetlen, közvetett vagy következményi kárért, például elmaradt haszonért, üzleti hírnév sérelméért vagy adatvesztésért. A Nagykereskedő a Webáruház szolgáltatásait a Vevő előzetes értesítésének mellőzésével saját döntése alapján módosíthatja vagy megszűntetheti.

A Nagykereskedő nem felelős és kizár bárminemű kártérítési és kötbér igényt, amelynek az alapja a termék bárminemű hibás működése, valamint a hibás működésből eredően más vagyontárgyakban, szoftverekben vagy adatokban okozott meghibásodás, illetve megsemmisülés, ideértve az ezekből eredő kár vagy eredő elmaradt haszon. A felelősség kizárása a Vevőt megillető szavatossági jogokat nem érinti.

A Nagykereskedő fenntartja jogot a jelen ÁKVF egyoldalú módosítására. A módosítást követően a Webáruház használata az ÁKVF módosításának elfogadását jelenti.

  1. Teljesítés

A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett, a Vevőre érvényes egyedi ár és alapesetben készpénzfizetésre, banki átutalásra, előre történő banki átutalásra, utánvétes,  vásárlásra vonatkozik.

Nagykereskedő megrendelést Webáruházon keresztül fogad el. Nagykereskedő részéről a teljesítés a számla kiállításával, az áru átadásával egy időben történik. A számla Nagykereskedő általi teljesítését a Vevő a számla vagy szállítólevél aláírásával igazolja. A termék megrendelésének időpontjának azt az időpontot tekintjük, amikor a megrendelés a Webáruházban rögzítésre kerül. A rögzített megrendelés a Vevő személyes menüjében azonnal megjelenik és a rendelésről automatikus email visszaigazolást küldünk a regisztráláskor megadott email címre, amelyek tartalmazzák a megrendelés egyedi azonosítóját (a továbbiakban: Rendelés szám).

Az automatikus visszaigazolás nem jelenti a Vevő ajánlatának elfogadását, a benne szereplő vételár kizárólag az adott megrendelésre vonatkozik. Fenntartjuk a jogot az automatikusan visszaigazolt megrendelés visszautasítására részben vagy teljes egészében.

A rendelés a teljesítés megkezdéséig a Vevő személyes oldalán vagy a Nagykereskedő ügyfélszolgálatán keresztül módosítható vagy lemondható.

A Vevő részéről a teljesítés a számla kiegyenlítésével történik meg, melynek módja lehet készpénzes, banki előre utalásos, utánvétes, illetve banki átutalásos. Az átutalásos vásárlásnak további speciális feltételei vannak, melyet a felek külön szerződésben rögzítenek, melyeket jelen ÁKVF nem tartalmaznak részletesen.

Vevő által átvett, de még teljes mértékben ki nem fizetett termék tulajdonjoga a PTK rendelkezése szerint Nagykereskedőt illeti. Vevő a tulajdonjog-fenntartás hatályosága idején a még teljes egészében ki nem fizetett árut csak abban az esetben idegenítheti el, ha lehetővé teszi Nagykereskedő számára, hogy a még ki nem fizetett áru ellenértéke fejében, a Vevő tulajdonában lévő áruk, termékek tulajdonjogát egyoldalú nyilatkozattal megszerezze, és az így szerzett ingóságokat birtokba vegye. Az így tulajdonba kerülő áruk ellenértékét a Vevő könyveiben nyilvántartott beszerzési ár határozza meg. Abban az esetben, ha a piaci ár alacsonyabb a könyvekben szereplő beszerzési árnál, akkor a piaci ár határozza meg az ellenértéket.

Vevő köteles a tulajdonjog fenntartás ideje alatt a termék tárolásáról oly módon gondoskodni, hogy azt minőségkárosodás ne érje. A tulajdonjog fenntartás ideje alatt a termék elvesztéséért, megsemmisüléséért vagy az állagában bekövetkező bármely kárért Vevő kártérítési felelősséggel tartozik. A tulajdonjog fenntartása alatt Vevő a terméket nem terhelheti meg, másnak fedezetül nem ajánlhatja fel. Amennyiben Vevő nem teljesíti Nagykereskedővel szembeni kötelezettségét, úgy Nagykereskedőnek jogában áll Vevőnek átadott termékeket visszakövetelni. A visszaszármaztatott árura Nagykereskedő jogosult Vevőnek történt átadásától a visszaadásig bérleti díjat felszámítani.

Vevő köteles tűrni Nagykereskedőnek a fenntartott tulajdonjoga érvényesítése érdekében tett szükséges, törvényes intézkedéseit.

A számlával kapcsolatos bármilyen kifogást a Vevő, az esedékesség napjáig teheti meg. Átutalásos esetben a késedelmi kamat felszámítása nélkül a jogvesztés terhe mellett. Ilyenkor az esedékesség napja után emelt kifogás nem mentesíti a Vevőt a késedelmi kamatfizetési kötelezettsége alól.

A szállítási késedelem vagy a megrendelés teljesítésének teljes meghiúsulása esetén a Vevő késedelmi kártérítést vagy kötbért nem követelhet.

Szállítási késedelmet okozó vis major esetén a Nagykereskedő akadályközléssel él, amely a Nagykereskedő minden kár- és költségtérítési felelősségét kizárja. Vis major esetében a felek jogosultak új szállítási határidőben megállapodni vagy a megrendelés teljesítésétől elállni.

  1. Szavatosság, jótállás

Az ÁKVF-ben meghatározott jótállás és a szavatosság a Vevő törvényből eredő jogait nem érinti. Ha van a termékhez hozzá adott külön garanciajegye, akkor az azon feltüntetett, az adott termék gyártója, importőre által biztosított garanciális feltételek az érvényesek.

A Nagykereskedő hibásan teljesít, ha a teljesítés időpontjában a termék nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Nagykereskedő, ha a Vevő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul a Nagykereskedővel vagy a garancia jegyen feltüntetett szakszervizzel közölni a hiba felfedezésétől számított 3 munkanapon belül.

Ha a termék hibás, akkor a Vevő eldöntheti, hogy kellékszavatosság alapján lép fel a Nagykereskedővel szemben vagy jótállási igényét érvényesíti. A jótállási igény Nagykereskedővel szemben csak akkor érvényesíthető, ha nincs a terméknek önálló márka szakszervize.

Ha a termék hibás és van szerződésben vállalt jótállás a termékre, akkor a Vevő azzal szemben érvényesítheti a jótállási igényét, aki a jótállást a szerződésben vállalta.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági, valamint jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

A jótállási jegy hiánya befolyásolja a termékre vonatkozó kötelező jótállási és szavatossági jogokat.

A Nagykereskedőnél érvényesítendő igény esetén a meghibásodott terméket, a számlával, jótállási jeggyel és a hibaleírással együtt a Nagykereskedő telephelyére kell visszaszállítani vagy Vevő költségére vissza szállíttatni.

Nem érvényesíthető a szavatossági vagy jótállási igény

A jótállás nem vonatkozik a szállítási költségekre és kockázatra, valamint önálló vagy a termék részét képező szoftverekre.

Nem érvényesíthető a szavatossági vagy jótállási igény, ha a hiba
- helytelen telepítésnek,
- rendeltetésellenes használatnak, a használati útmutatóban foglaltak be nem tartásának vagy szakszerűtlen kezelésnek,
- nem jóváhagyott átalakításnak,
- idegen beavatkozásnak
- szakszerűtlen javításnak vagy szerelésnek
- helytelen tárolásnak,
- elmaradt tisztításnak, karbantartásnak
- iparszerű igénybevételnek,
- elemi kárnak vagy vis majornak,
- külső tényezőknek, mint például szennyeződésnek, folyadékoknak, áramingadozásoknak,
- vírusfertőzésnek,
tulajdonítható okokból keletkezett.

Nem érvényesíthető a szavatossági vagy jótállási igény
- a termék azonosítását szolgáló jelölések, sorozatszám, címkék és feliratok megrongálódása, utólagos javítása, olvashatatlansága vagy hiánya esetén
- a jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás vagy valótlan adatok bejegyzése esetén,
- az alkatrészek a rendes, szokásos, mindennapi használatukból eredendő természetes elhasználódás következtében történő kijavításra vagy cserére, ideértve mindazon köznapi értelemben vett hibát is, amelyek a szokásos használtság következménye
- illetve a kifogyott kellékanyagok pótlására.

3.1 Visszavét

Bontatlan csomagolású és sértetlen állapotú termék visszavétele egyedi elbírálásunk alapján történhet. Visszavét iránti kérelem csak hibátlan, eredeti csomagolású termék esetén jelezhető. A szoftver licencek és az egyedi rendelésre beszerzett termékek esetére a visszavét lehetősége nem lehetséges. Minden igényt egyedi esetként kezelünk a piaci helyzet függvényében. Általános értelemben vett automatikus visszáru jogot a Nagykereskedő nem biztosít.

  1. Szerződés aláírására jogosult személyek, pénzügyekben illetékes személyek, egyéb ügyintézők.

Nagykereskedő részéről szerződések aláírására, kapcsolattartásra, rendelések kezelésére, egyedi árajánlatok készítésére  Zombor Levente ügyvezető jogosult, email cím:likemobilekft@gmail.com, telefonszám: +36-20-548-1660, Felek megállapodnak abban, hogy egymás között az elektronikus levelezést az írásos levélváltással egyenértékűnek fogadják el.

  1. Egyéb szolgáltatások

Nagykereskedő - egyedi igény esetén - a következő kereskedelmi szolgáltatásokat nyújtja Vevő részére:
- Nagykereskedő biztosítja az árlista küldését a Vevő által megadott minden e-mail címre, illetve Vevő részére igény esetén hozzáférést biztosít on-line internetes kereskedelmi rendszeréhez.
- Nagykereskedő a Vevői részére 2 munkanapon belüli házhozszállítást biztosít saját vagy partner cég igénybevételével.

 

Budapest, 2018. Szeptember 05.

 

Zombor Levente s.k.
  ügyvezető

 

Adatkezelési tájékoztató
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

TÁJÉKOZTATÓ A TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ADATAINAK A Like Mobile KFT. ÁLTALI KEZELÉSÉRŐL ÉS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL

 

A Like Mobile Kft.-re AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) az alábbiak értelmében korlátozottan alkalmazandó.

„A jogszabály csak a magánszemélyek személyes adataira vonatkozik, és nem érvényes a vállalkozásokkal vagy egyéb jogalanyokkal kapcsolatos adatokra. Azonban az egyszemélyes gazdasági társaságokkal kapcsolatos információk személyes adatnak minősülhetnek, ha egy természetes személy azonosítását teszik lehetővé.

A jogszabály minden olyan személyes adatra is alkalmazandó, amely természetes személyek szakmai tevékenységéhez kapcsolódik, például ha ezek a személyek egy vállalkozás vagy szervezet alkalmazottai, például az utónév.családnév@vállalkozásnév.hu típusú e-mail-címek vagy az alkalmazottak üzleti telefonszáma esetében.”

 

BEVEZETÉS


A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtja, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.
Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.
Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.
A tájékoztatást közzé kell tenni a Like Mobile Kft. (likemobile.hu) honlapján, vagy az érintett személy részére kérésére meg kell küldeni.

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE


E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:

Cégnév: Like Mobile Kft.

Székhely: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. IV. lépcsőház 1. emelet

Cégjegyzék szám: 01-09-329460

Adószám: 26510767-2-41

Honlap neve: likemobile.hu

E-mail címe: likemobile@gmail.com

Telefonszám: +36 20 548 1660

Képviselő: Zombor Levente
 

Adatkezelési megbízott személy:

Zombor Levente

E-mail címe: likemobile@gmail.com

Telefonszám: +36 20 548 1660

 

ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE


Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.)
Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

Csomagszállítás:
Royal Futár Hungária Kft. Adószám: 23683596-2-43 Székhelye: 1097 Budapest, Gubacsi út 32. Telefon: 06 1 2163606 E-mail: info@royal.hu, honlap: www.royal.hu 

Könyvelés, könyvvizsgálat: 
Keller Consult Kft. Adószám: 13470812-2-41 Székhelye:1023 Budapest, Bécsi út 3-5., 4. lépcsőház 1. emelet. Telefon: 06 1 225 0729 E-mail: titkarsag@keller-iroda.hu, honlap: www.keller-iroda.hu

Ügyviteli rendszer és IT szolgáltatások:

MKB bank

UNAS Online Kft.

InnVoice Ügyviteli Szoftver Kft.

 


Tájékoztatás ügyféladatok, szerződő partnerek, kapcsolattartók adatainak kezeléséről

A Like Mobile  Kft. szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként szerződött személy nevét, székhelyének, telephelyének címét, adószámát, vállalkozói, igazolvány számát, telefonszámát, e-mail címét, honlap-címét, bankszámlaszámát, vevőszámát (ügyfélszámát, rendelésszámát), online azonosítóját (vevők, szállítók listája).Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

A személyes adatok címzettjei: a Like Mobile Kft. ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói.

A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.

A Like Mobile Kft. a vele szerződő jogi személy képviseletében eljáró a szerződést aláíró természetes személy szerződésben megadott személyes adatait, továbbá, e-mail címét és telefonszámát, online azonosítóját, kapcsolattartás, a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása céljából, jogos érdek jogcímén kezeli.

Ezen adatok tárolásának időtartama a szerződés megszűnését követő 5 év.

A jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az érintett kiemelt joga, hogy tiltakozzon az adatkezelés ellen. A Like Mobile Kft. a vele kötött szerződésben kapcsolattartóként megjelölt nem aláíró természetes személy nevét, telefonszámát, e-mail címét, online azonosítóját kapcsolattartás, szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása céljából jogos érdek jogcímén kezeli, figyelemmel arra, hogy a kapcsolattartó a szerződő féllel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll, így ezen adatkezelés az érintett jogait nem érinti hátrányosan. A szerződő fél kijelenti, hogy a kapcsolattartói minőséghez kapcsolódó adatkezelésről az érintett kapcsolattartót tájékoztatta. Ezen adatok tárolásának időtartama a kapcsolattartói minőség fennállását követő 5 év.

Valamennyi érintett vonatkozásában a személyes adatok címzettjei: a Like Mobile Kft. ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, kapcsolattartói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói.
A személyes adatok adatfeldolgozásra, átadásra kerülhetnek adózás, könyvelés céljából a Like Mobile Kft. által megbízott könyvelő irodának, szállítás céljából a Royal Futár Hungária Kft.-nek,Magyar Postának. Az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha arra valamely szerződés vagy szerződéskötési szándék keretében van szükség (Preambulum 44.) ha az  a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (6 cikk (1) b./). Így szerződés teljesítése jogcímén az e pontban írtak szerint kezelhetők a szerződési ajánlatok keretében gyűjtött személyes adatok is. Ajánlattételkor, illetve fogadáskor erről a Like Mobile Kft. köteles az ajánlattevőt, illetve az ajánlat címzettjét tájékoztatni.

Tájékoztatás jogi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelésről


A jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén a kezelhető adatok körére, az adatkezelés céljára, az adatok tárolásának időtartamára, a címzettekre, az alapul szolgáló jogszabály rendelkezései irányadók. A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt ez esetben közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező, továbbá az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet az előbbi információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is.

Tájékoztató marketing célú adatkezelésről


Az adatkezelés célja az adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódó direkt marketing tevékenység folytatása, azaz reklámkiadványok, hírlevelek, aktuális ajánlatok nyomtatott (postai) vagy elektronikus formában (e-mail) történő rendszeres vagy időszakonkénti megküldése, az érintett egyértelmű hozzájárulása alapján. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását. Amennyiben az ügyfél ezen szándékát jelzi, úgy adatainak marketing célú felhasználását legkésőbb a jelzést követően be kell fejezni, és erről az ügyfelet tájékoztatni kell. A személyes adatok tárolásának időtartama a hozzájárulás visszavonásáig érvényes. A személyes adatok címzettjei: a Like Mobile Kft. ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói.

 

 Tájékoztatás kifizetői adatkezelésről


A Like Mobile Kft.. jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok megállapítása, bérszámfejtés, társadalombiztosítási, nyugdíj ügyintézés) céljából kezeli azon érintettek munkavállalók, családtagjaik, foglalkoztatottak, egyéb juttatásban részesülők adótörvényekben előírt személyes adatait, akikkel kifizetői (2017:CL. törvény az adózás rendjéről (Art.) 7.§ 31.) kapcsolatban áll. A kezelt adatok körét az Art. 50.§-a határozza meg, külön is kiemelve ebből: a természetes személy természetes személyazonosító adatait (ideértve az előző nevet és a titulust is), nemét, állampolgárságát, a természetes személy adóazonosító jelét, társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ szám).

Amennyiben az adótörvények ehhez jogkövetkezményt fűznek, a Like Mobile Kft. kezelheti a munkavállalók egészségügyi (Szja tv. 40.§) és szakszervezeti (Szja 47.§(2) b./) tagságra vonatkozó adatokat adó és járulékkötelezettségek teljesítés (bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából. A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év. A személyes adatok címzettjei: a Like Mobile Kft. adózási, bérszámfejtési, társadalombiztosítási (kifizetői) feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

LÁTOGATÓI ADATKEZELÉS A Like Mobile Kft. HONLAPJÁN - TÁJÉKOZTATÁS SÜTIK (COOKIE) ALKALMAZÁSÁRÓL

Általános tájékoztatás a sütikről:
A honlapra látogatót a honlapon tájékoztatni kell a sütik alkalmazásáról, és ehhez a hozzájárulását kell kérni.
A süti (angolul cookie) egy olyan adat, amit a meglátogatott weboldal küld a látogató böngészőjének (változónév-érték formában), hogy az eltárolja és később ugyanaz a weboldal be is tudja tölteni a tartalmát. A sütinek lehet érvényessége, érvényes lehet a böngésző bezárásáig, de korlátlan ideig is. A későbbiekben minden HTTP(S) kérésnél ezeket az adatokat is elküldi a böngésző a szervernek. Ezáltal a felhasználó gépén lévő adatokat módosítja. A süti lényege, hogy az web oldalszolgáltatások természeténél fogva szükség van arra, hogy egy felhasználót megjelöljön (pl. hogy belépett az oldalra) és annak megfelelően tudja a következőkben kezelni. A veszélye abban rejlik, hogy erről a felhasználónak nem minden esetben van tudomása és alkalmas lehet arra, hogy felhasználót kövesse a weboldal üzemeltetője vagy más szolgáltató, akinek a tartalma be van építve az oldalban (pl. Facebook, Google Analytics), ezáltal profil jön létre róla, ebben az esetben pedig a süti tartalma személyes adatnak tekinthető.

A sütik fajtái:
- Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik amelyek nélkül az oldal egyszerűen nem működne funkcionálisan, ezek a felhasználó azonosításához, pl. annak kezeléséhez szükséges, hogy belépett-e, mit tett a kosárba, stb. Ez jellemzően egy session-id letárolása, a többi adat a szerveren kerül tárolásra, ami így biztonságosabb. Van biztonsági vonatkozása ha a session süti értéke nem jól van generálva, akkor session-hijacking támadás veszélye fennáll, ezért feltétlenül szükséges, hogy megfelelően legyenek ezek az értékek generálva. Más terminológiák session cookie-nak hívnak minden sütit, amik a böngészőből való kilépéskor törlődnek (egy session egy böngészőhasználat az elindítástól a kilépésig).
- Használatot elősegítő sütik: így azokat a sütiket szoktál nevezni, amelyek megjegyzik a felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik. 
- Teljesítményt biztosító sütik: bár nem sok közük van a "teljesítmény"-hez, általában így nevezik azokat a sütiket, amelyek információkat gyűjtenek a felhasználónak a meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics, AdWords sütik). Ezek a látogatóról profilalkotás készítésére alkalmasak.
A Google Analytics sütikről itt tájékozódhat:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
A Google AdWords sütikről itt tájékozódhat:

https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.

 A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat
GoogleChrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&;hl=hu
Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7
Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

Tájékoztatás a Like Mobile Kft. honlapján alkalmazott sütikről, illetve a látogatás során létrejövő adatokról


A látogatás során kezelt adatkör: Like Mobile Kft. honlapja a weboldal használata során a látogatóról, illetve az általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzítheti és kezelheti:
- látogató által használt IP cím,
- böngésző típusa, a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői     (beállított nyelv),
- látogatás időpontja,
- meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás.
- kattintás.
Ezeket az adatokat maximum 90 napig őrizzük meg és elsősorban biztonsági incidensek vizsgálatához használhatjuk.
A honlapon alkalmazott sütik, technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik
Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása. Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így - többek között- különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését vagy a bejelentkezett felhasználó azonosítását egy látogatás során.

Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.
Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése, amely szerint a szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig

Használatot elősegítő sütik:
Ezek megjegyzik a felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik.

Az adatkezelés jogalapja: a látogató hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: A szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele. Ez az adat inkább a felhasználó gépén van, a weboldal csak hozzáfér és felismer(het)i általa a látogatót.

Teljesítményt biztosító sütik:

Információkat gyűjtenek a felhasználónak a meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics, AdWords).

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: a honlap elemzése.

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL

Az érintett jogainak gyakorlása:
Az érintett jogainak gyakorlása céljából a Like Mobile Kft. bármely ügyfélszolgálati elérhetőségén felveheti a kapcsolatot az adatfeldolgozóval, azonban ha azt nem valamely ismert elérhetőségéről teszi, úgy az adatok biztonsága érdekében sor kerülhet személyazonosságának ellenőrzésére!

Az érintett jogai röviden összefoglalva:
- Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése
- Előzetes tájékozódáshoz való jog ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik
- Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg
- Az érintett hozzáférési joga
- A helyesbítéshez való jog
- A törléshez való jog 
- Az adatkezelés korlátozásához való jog
- A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
- Az adathordozhatósághoz való jog
- A tiltakozáshoz való jog
- Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
- Korlátozások
- Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
- A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)
- A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
- Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Az érintett jogai részletesen:

Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése:
Az adatkezelőnek az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell nyújtania. Az információkat írásban vagy más módon (ideértve adott esetben az elektronikus utat is) kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát. Az adatkezelőnek elő kell segítenie az érintett jogainak a gyakorlását. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. E határidő a Rendeletben írt feltételekkel további két hónappal meghosszabbítható. amelyről az érintettet tájékoztatni kell. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. Az adatkezelő az információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja, azonban a Rendeletben írt esetekben díj számítható fel. A részletes szabályok a Rendelet 12 cikke alatt találhatók.
Előzetes tájékozódáshoz való jog (ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik):
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. Ennek keretében az érintettet tájékoztatni kell:
a) az adatkezelő és képviselője kilétéről és elérhetőségeiről.
b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeiről (ha van ilyen).
c) a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról.
d) jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről.
e) a személyes adatok címzettjeiről (akikkel a személyes adatot közlik)
e) adott esetben annak tényéről, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat.
A tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítása érdekében az adatkezelőnek az érintettet a következő kiegészítő információkról kell tájékoztatnia:
a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
c) az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
d) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról.
e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.
f) az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, és arra vonatkozóan érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.
Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról. Az előzetes tájékozódáshoz való jog részletes szabályait a Rendelet 13. cikke tartalmazza.
Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg.
Ha az adatkezelő a személyes adatokat nem az érintettől szerezte meg, az érintettet az adatkezelőnek a személyes adatok megszerzésétől számított legkésőbb egy hónapon belül, ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával, vagy ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor tájékoztatnia kell az előbbi 2. pontban írt tényekről és információkról, továbbá az érintett személyes adatok kategóriáiról, valamint a személyes adatok forrásáról és adott esetben arról, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e.

A további szabályokra az előbbi 2. pontban (Előzetes tájékozódáshoz való jog) írtak irányadók.
E tájékoztatás részletes szabályait a Rendelet 14. cikke tartalmazza.
Az érintett hozzáférési jogai.
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. (Rendelet 15. cikk). Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a Rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról. Az adatkezelőnek az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére kell bocsátania. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett hozzáférési jogára vonatkozó részletes szabályokat a Rendelt 15. cikke tartalmazza.
A helyesbítéshez való jog.
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok, egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő kiegészítését is. Ezen szabályokat a Rendelet 16. cikke tartalmazza.
A törléshez való jog.
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje ha:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték.
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.
c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre.
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték.
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükséges
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából.
b) az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából.
c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján.
d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést.
e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
A törléshez való jogra vonatkozó részletes szabályokat a Rendelet 17. cikke tartalmazza.
Az adatkezelés korlátozásához való jog.
Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatni kell. A vonatkozó szabályokat a Rendelet 18. cikke tartalmazza.
A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség.
Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. E szabályok a Rendelet 19. cikke alatt találhatók.
Az adathordozhatósághoz való jog.
A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha
a) az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.
Az érintett kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is.

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét . Az adathordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. E jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. A részletes szabályokat a Rendelet 20. cikke tartalmazza.
A tiltakozáshoz való jog.
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdeken, közfeladat végrehajtásán (6. cikk (1) e)), vagy jogos érdeken (6. cikk f)7) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. Ezen jogokra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.
Az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja. Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség. 
Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást.
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen, ideértve a profilalkotást is, alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Ez a jogosultság nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
a) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
b) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
Az előbbi a) és c) pontjában említett esetekben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.
A további szabályokat a Rendelet 22. cikke tartalmazza. 

Korlátozások.


Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja jogok és kötelezettségek (Rendelet 12-22. cikk, 34. cikk, 5. cikk) hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát. E korlátozás feltételeit a Rendelet 23. cikke tartalmazza. 

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről.
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintettet az adatvédelmi incidensről. E tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a következőket:
a) az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
c) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
d) ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
Az érintettet nem kell az tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
a) az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket, mint például a titkosítás alkalmazása, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
b) az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
A további szabályokat a Rendelet 34. cikke tartalmazza.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog.


Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.
E szabályokat a Rendelet 77. cikke tartalmazza.
Panasztevési jog Felügyelő Hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: https://naih.hu/ 

Bővebb infó: https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html 

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog.
Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.
Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.
Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni. E szabályokat a Rendelet 78. cikke tartalmazza.
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog.
A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok, köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog, sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve. E szabályokat a Rendelet 79. cikke tartalmazza.Kelt, Budapest, 2018. Szeptember 01.